image banner
Lào Cai 27° - 30°
Quyết định Phê duyệt và Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1422
Ngày 28/9/2018, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-SGTVTXD về việc Phê duyệt và Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai quý IV năm 2018. Qua đó Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô căn cứ nốt (giờ) của tuyến vận tải còn trống, thực hiện đăng ký khai thác tuyến theo quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVTngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô
1. QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ: 393GTVTXD
2. BIỂU ĐỒ CHI TIẾT TUYẾN NỘI TỈNH: NOITINH
3. BIỂU ĐỒ CHI TIẾT TUYẾN NGOẠI TỈNH: NGOAITINH
Lưu ý: Do file biểu đồ có dữ liệu lớn, đề nghị các đơn vị khi tải về phải phóng to lên mới sử dụng được.