image banner
Lào Cai 27° - 30°
Thông báo số 14/TB-BQLBT ngày 02/11/2022 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự vòn 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 của Ban QL Bảo trì đường bộ thuộc sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 513
Tải về