image banner
Lào Cai 27° - 28°
Thông báo Kết quả thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tam gia kiểm tra, sát hạch, xét tuyển viên chức của Sở Giao thông vận tải Xây dựng năm 2019
Lượt xem: 769
Thông báo số 156/TB-HDXTVC ngày 10/6/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức - Sở Giao thông vận tải Xây dựng về kết quả thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tam gia kiểm tra, sát hạch, xét tuyển viên chức của Sở năm 2019
Thông báo số 156/TB-HDXTVC ngày 10/6/2019