image banner
Lào Cai 27° - 30°
Lào Cai tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Lượt xem: 28
Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành Văn bản hỏa tốc số 3401/UBND-XD yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024), nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương. Riêng đối với nguồn vốn kéo dài yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2024.

Các Sở, ngành, địa phương hằng tháng có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 dưới mức trung bình của tỉnh làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với từng tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, chậm thu hồi tạm ứng; trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc các nguồn vốn đầu tư công của tỉnh, chủ động phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời trình thẩm định, phê duyệt các dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai tổ chức nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành để hoàn ứng, đặc biệt đối với các khoản thu hồi, tạm ứng đã quá hạn. Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án; phối hợp thực hiện nhiệm vụ công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng theo thẩm quyền; xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.

Rà soát các dự án chưa có khả năng triển khai (chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, vướng mắc giải phóng mặt bằng…) để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách; tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm, rà soát, thống kê phân loại rõ số lượng dự án đã phê duyệt chủ trương, đã phê duyệt dự án; đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án; xác định cụ thể nguyên nhân chậm triển khai trong từng khâu và đề xuất giải pháp cụ thể với mục tiêu đảm bảo vốn được giải ngân phải đến với công trình, không để tồn đọng vốn ứng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

Theo: https://baoxaydung.com.vn/