image banner
Lào Cai 27° - 29°
Thông tư số 25/2024/TT-BGTVT ngày 28/06/2024 của Bộ Giao thông vận tải
Lượt xem: 30

Ngày 28/06/2024, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 25/2024/TT-BGTVT ngày 28/06/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 

Tải về