image banner
Lào Cai 27° - 30°
Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 đã góp phần hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Lượt xem: 36
Việc xây dựng Nghị định nhằm đảm bảo thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg; Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Đồng thời đảm bảo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (Nghị quyết số 131/NQ-CP).

Việc xây dựng Nghị định nhằm đảm bảo thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg; Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Đồng thời đảm bảo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (Nghị quyết số 131/NQ-CP).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023. Theo đó, ngoài phần căn cứ pháp lý, Nghị định được chia thành 04 điều, quy định rõ những nội dung cơ bản được sửa đổi bao gồm:

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh:

Nội dung sửa đổi, bổ sung để thực thi nhiệm vụ được phê duyệt tại mục 1 phần A Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, gồm:

Khoản 2 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 11: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao trong giải quyết thủ tục hành chính "Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)".

Khoản 4 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 12: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ UBND cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao trong giải quyết thủ tục hành chính "Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)".

Nội dung không có trong nhiệm vụ được phê duyệt tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg:

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của văn bản và để phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan cấp giấy phép sau khi phân cấp từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ VHTTDL đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm một số điều, khoản khác. Nội dung sửa đổi, bổ sung ngoài phạm vi được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg đã được Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Công văn số 735/BVHTTDL-PC ngày 3 tháng 3 năm 2023 về việc xin xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 9: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao để tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Khoản 3 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 11: Bổ sung thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm phản hồi lại về việc đã nhận được hồ sơ cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Khoản 5 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12: Bổ sung thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm phản hồi lại về việc đã nhận được hồ sơ cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Khoản 6 Điều 1: Thay thế cụm từ "cơ quan quản lý nhà nước" bằng "cơ quan nhà nước" tại khoản 1 Điều 11; khoản 1, điểm a và b khoản 3 Điều 13; khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 14 để phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan cấp phép.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung sửa đổi, bổ sung để thực thi nhiệm vụ được phê duyệt tại mục 2 phần D Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, gồm:

Khoản 1 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ VHTTDL về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sửa đổi để thay quy định lấy ý kiến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng quy định lấy ý kiến của Bộ VHTTDL; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

Khoản 2 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ VHTTDL về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

Khoản 3 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ VHTTDL về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

Nội dung không có trong nhiệm vụ được phê duyệt tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg:

Để đảm bảo đúng thẩm quyền sau khi phân cấp cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam từ Bộ VHTTDL về UBNDcấp tỉnh, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều 23, thay thế cụm từ quy định về thẩm quyền cấp phép tại Điều 19 và sửa đổi Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 126/2018/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi, bổ sung ngoài phạm vi được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg đã được Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Công văn số 735/BVHTTDL-PC ngày 3 tháng 3 năm 2023 về việc xin xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể như sau:

Khoản 4 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bổ sung trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh; quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở tại địa phương tại khoản 1; chỉnh sửa khoản 3 Điều 23 để phù hợp với thẩm quyền của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Khoản 5 Điều 2: Thay thế cụm từ "Bộ trưởng Bộ VHTTDL", "Bộ VHTTDL" bằng "cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này" tại Điều 19 để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền cơ quan được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Khoản 6, 7 và 8 Điều 2: Sửa đổi Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 126/2018/NĐ-CP, theo đó thay thế cụm từ "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" bằng "Tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép" để phù hợp với thẩm quyền cơ quan được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Về quy định điều khoản chuyển tiếp:

Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục có hiệu lực cho đến hết thời hạn ghi trên Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được cấp giấy phép thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP./.

Tải về